Home / Zespół

Zespół

Chcemy, aby każdy z Was wiedział, że Projekt Life Emu New realizowany jest przez Zespół ekspertów, których sylwetki od kilku dni prezentujemy systematycznie na naszych stronach

Paweł Szergowicz
mgr inż. - Koordynator Projektu

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w branży naftowej zdobyte m.in. jako Dyrektor Pionu odpowiedzialnego za procesy pozyskiwania olejów odpadowych i ich recykling w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. (Grupa PKN ORLEN). Specjalizuje się w zakresie koordynowania i nadzorowania procesów rafineryjnych, w tym procesów destylacji z udziałem wodoru oraz rektyfikacji strumieni z przerobu ropy naftowej. Doświadczenie zdobył realizując liczne prace rozwojowe i restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji produkcji i procesów produkcyjnych w obszarze produkcji środków smarowych, płynów eksploatacyjnych i smarów plastycznych w spółce Orlen Oil (GK PKN ORLEN). Ponadto, Paweł Szergowicz był odpowiedzialny za projektowanie oraz bezpośredni nadzór nad procesami produkcji, w tym destylacji i obróbki metodami chemicznymi. Jako Dyrektor Zarządzający we Flukar Sp. z o.o. koordynował prace B+R w projektach realizowanych przez Spółkę (działanie 1.4 POIG, program LIFE). Hobby: piłka nożna 

Grzegorz Nieradka
mgr inż. - Zastępca Koordynatora Projektu ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Ropy i Gazu) oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (studnia podyplomowe: Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym). W latach 2015-2016 Specjalista ds. Procesu Technologicznego. Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Obecnie również Doradca Głównego Inspektora Pracy, w 2018 roku ukończył Aplikację Inspektorską. Autor wielu artykułów w prasie branżowej, aktywny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Prywatnie pasjonuje się polityką, działa w samorządzie terytorialnym.

Joanna Nizioł
dr inż. – Asystent Projektu i LIFE Project Advisor

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie również obroniła pracę doktorską. Od 2015 roku pełni funkcje Asystentki Projektu, a od 2016 także Life Project Advisor. W projekcie zajmuje się miedzy innymi komunikacją z Komisją Europejską i NFOŚiGW, koordynacją w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej LIFE, nadzorem nad realizacją zadań z perspektywy zasad mechanizmu LIFE, terminowością dostarczania produktów dostarczanych, osiąganiem kroków milowych itd., koordynacją wszystkich zleceń prowadzonych w ramach projektu, organizacją spotkań Komitetu Konsultacyjnego, sporządzaniem niezbędnych raportów z postępu realizacji projektu

Hobbystycznie zajmuje się planowaniem i organizacją wydarzeń muzycznych

Małgorzata Miernik
Project Monitoring Specialist and LIFE Project Advisor

W projekcie zajmuje się bieżącym nadzorem nad sposobem prowadzenia projektu i jego zgodności z zasadami prowadzenia i rozliczania projektów LIFE, monitorowaniem postępu realizacji projektu i stosowaniem mechanizmów zapobiegania nieprawidłowościom, kontrolą prawidłowości ponoszonych kosztów zgodnie z zasadami ich kwalifikacji, sporządzaniem raportów dla potrzeb instytucji finansujących projekt oraz dla potrzeb wewnętrznych związanych z zarządzaniem projektem.

 

Lucyna Korzekwa
specjalista ds. komunikacji i promocji

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, z dodatkowym wykształceniem pedagogicznym oraz studiami podyplomowymi z zakresu e-administracji, a także ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych z 10 letnim doświadczeniem w zakresie kontroli i rozliczania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, a także w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontynuuje w ramach projektu szeroko pojętą promocję, w tym organizację spotkań informacyjnych, warsztatów, konferencji, a także produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych projektów. Wspólnie z Zastępcą Koordynatora Projektu ds. Technicznych oraz Asystentem Projektu pracuje nad rozpropagowaniem idei projektu, aspektów ekologicznych inwestycji oraz wypełnieniem obowiązków związanych z informowaniem o finansowaniu projektu. Rolą specjalisty ds. komunikacji i promocji było również opracowanie linii graficznej, a także dobór odpowiednich środków marketingowych, a później wybór wykonawcy zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Praca przy projektach, a także wdrażanie polityki ochrony danych osobowych w różnych instytucjach zapewnia różnorodność oraz możliwość poznania fantastycznych inwestycji przedsiębiorców czy działań instytucji publicznych lub pozarządowych

Katarzyna Pałko

Absolwentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz podyplomowego studium Badania społeczne i marketingowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Posiada dwunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych i rynkowych, współpracując w zakresie projektów jakościowych i ilościowych z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz firmami.
Swoją pracę zawodową ceni przede wszystkim za to, że każdy kolejny projekt niesie za sobą nowe wyzwania. Interesuje się wizualizacją danych w badaniach społecznych i rynkowych.
Prywatnie koneserka wszelkich form rozwoju osobistego. Od ponad dziewięciu lat praktykuje pilates czy body art, które są dla niej wszechstronną formą treningu nie tylko fizycznego, ale również mentalnego.

Jarosław Wiertel
specjalista ds. konstrukcji mechanicznych

W Projekcie zajmuję się nadzorem nad konstrukcjami mechanicznymi, co podzielić można na:
- Konstrukcje stalowe - np. estakady i rurociągi
- Konstrukcje urządzeń mechanicznych

Hobby to piesze wycieczki górskie, wędkarstwo