Tworzywa odpadowe

Magazyn Wiadomości Naftowe i Gazownicze Nr 5,6 (216) Maj/Czerwiec 2016

Tworzywa odpadowe wyzwaniem dla współczesnego świata. ,,Emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych innowacją w drogownictwie i szansą dla środowiska naturalnego,,


Tworzywa odpadowe wyzwaniem dla współczesnego świata. W Polsce w 2014 roku powstało ok. 1,54 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Recyklingowi poddano zaledwie 25% z nich, a energię odzyskano z 19%. Niestety pozostałe 56% trafiło na składowiska odpadów. Od wielu lat wysypiska pozostają więc głównym sposobem „unieszkodliwiania” odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce. Przyczyn tego niekorzystnego zjawiska doszukiwać się można w niezbyt skutecznym systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który stanowi główną przyczynę
braku surowca do recyklingu. Dodatkowo pewne nieprawidłowości we wdrażaniu nowych przepisów spowodowały, że w niektórych regionach dostępność odpadów recyklowanych zamiast wzrosnąć zmniejszyła się. Zgodnie
z szacunkami Plastics Europe Polska recyklerzy odzyskują rocznie ok. 390 tys. ton odpadów tworzyw sztucznych. Wśród nich największą grupę stanowią odpady opakowaniowe, których odzysk wynosi ok. 68%. Znacznie mniej odzyskiwanych jest odpadów z branży budowlanej (ok. 18%), motoryzacyjnej (ok. 18%) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ok. 17%).

Problemy z zagospodarowaniem odpadów.

Problem z odpowiednim, efektywnym zagospodarowaniem odpadów nie dotyczy wyłącznie Polski. Podobne kłopoty posiada większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej, głównie ze względu na cywilizacyjne opóźnienia wynikające z narzuconego przed laty systemu gospodarczego, które od ponad
dwóch dekad starają się nadrobić. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku przepisy
krajowe musiały zostać dostosowane do prawa wspólnotowego. Dla nowych krajów członkowskich
otwarte zostały liczne programy wsparcia gospodarczego. Stosunkowo nową propozycją z dziedziny ochrony środowiska i klimatu jest Program LIFE.

tworzywa odpadowe

Firma Flukar jako beneficjent unijnego projektu LIFE

Realizuje wysoce zaawansowane pod względem technicznym i ekologicznym przedsięwzięcie, mające na celu demonstrację innowacyjnej technologii pozwalającej na uzyskanie
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-sczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie. Planowana jest
budowa prototypowej i pilotażowej instalacji składającej się z współdziałających czterech węzłów technologicznych.

Ochrona środowiska naturalnego

Ochrona środowiska naturalnego stanowi obecnie jedno z największych wyzwań, z którym współczesny świat musi się zmierzyć. Choć wpływ działalności przemysłowej człowieka na tzw. ocieplenie klimatu jest sprawą dyskusyjną,
to wytwarzanie na gigantyczną skalę różnego typu odpadów pozostaje bezsprzecznym faktem. Ze względu na dynamiczny rozwój przemysłu tworzyw sztucznych, który od 1950 roku odnotował średnioroczny wzrost światowej
produkcji na poziomie ok. 8,6% [1], odpady polimerowe stały się obiektem szczególnego zainteresowania międzynarodowych organizacji ekologicznych, instytucji państwowych i pozarządowych.

Cały artykuł do pobrania TUTAJ.