Odpady polimerowe - Innowacyjne rozwiązania

Program LIFE

Odpady polimerowe

Odpady polimerowe – Zespół ekspertów firmy Flukar Sp. z o. o. opracował koncepcję innowacyjnej w skali światowej technologii, która przyczyni się do rozwiązania części problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów polimerowych. Wniosek drożenia proekologicznej instalacji pilotażowej do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych (w skrócie LIFE EMU NEW) uzyskał dofinansowanie w ramach Programu LIFE z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpady polimerowe  – Program LIFE

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego podstawowym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych, innowacyjnych rozwiązań dla problemów dotyczących przyrody i środowiska naturalnego.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla blisko 4180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. NFOŚiGW od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców programem dodatkowego współfinansowania projektów.

LIFE EMU NEW to wysoce zaawansowane pod względem technicznym i ekologicznym przedsięwzięcie realizowane, którego podstawowym celem jest demonstracja innowacyjnej technologii pozwalającej na uzyskanie emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-sczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie.

Odpady polimerowe – Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania techniczne zakładają współdziałanie czterech węzłów technologicznych: produkcji asfaltu zmodyfikowanego, produkcji nanowłókien, upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji. O proekologicznej wartości projektu świadczy fakt wykorzystania na dużą skalę polimerów odpadowych do produkcji modyfikatorów lepiszcza asfaltowego oraz wytwarzania nanowłókien, stanowiących dodatkowy, innowacyjny sposób poprawy właściwości emulsji asfaltowych.

Przewiduje się, że nastąpi wydłużenie cyklu życia nawierzchni asfaltowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu równolegle prowadzone są spójne działania informacyjno-promocyjne wśród grup docelowych oraz podejmowane są starania wpływające na wzrost świadomości społecznej na temat potencjału związanego z zastosowaniem nanotechnologii w drogownictwie i budownictwie.

Odpady polimerowe

Artykuł pochodzi ze strony nowiny24.