O PROJEKCIE

O PROJEKCIE
Emulsje asfaltowe z odpadów polimerowych.

Emulsje asfaltowe są celem utylitarnym projektu, a bardziej szczegółowo – wykorzystanie odpadów polimerowych do sporządzania emulsji asfaltowych i z racji skali produkcji w drogownictwie może to być bardzo użyteczny sposób recyklingu odpadów polimerowych. Następstwem tych działań ma być wprowadzenie nowych produktów do oferty Wnioskodawcy – szerokiej gamy produktów w obszarze emulsji asfaltowych charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie.

Mimo że tworzywa sztuczne są w pełni przetwarzalne, obecnie recyklingowi poddaje się zaledwie ułamek odpadów z tych tworzyw.
W Polsce roczne zużycie tworzyw we wszystkich zastosowaniach wynosi ok. 60 kg na 1 mieszkańca, z czego według danych szacunkowych odzyskuje się jedynie ok. 10 %.
Wprowadzenie nanowłókien polimerowych wytworzonych również z polimerów odpadowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej spowoduje wzrost odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz przyczyni się do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Wykorzystanie surowców odpadowych wpłynie również bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia zupełnie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej zbudowanej dzięki innowacyjnej technologii o 30 %, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Emulsja asfaltowa modyfikowana recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi, jak również opracowana technologia wytwarzania tychże emulsji może być zaliczana do najlepszych praktyk przedsiębiorstwa, stanowiąc tym samym zasób transferu wiedzy dający możliwość powtórzenia najlepszych praktyk i naśladowania w innych krajach członkowskich.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest demonstracja funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania emulsji asfaltowych modyfikowanych recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi.

WDROŻENIE PROTOTYPOWEJ I PILOTAŻOWEJ INSTALACJI SKŁADĆ SIĘ BĘDZIE Z 4 WĘZŁÓW TECHNOLOGICZNYCH:

  1. Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego.
  2. Węzeł produkcji nanowłókien.
  3. Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych.
  4. Węzeł produkcji emulsji.

CELE REALIZOWANE BĘDĄ POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Dopracowanie koncepcji technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej
  2. Budowa i uruchomienie instalacji pilotażowej
  3. Testowanie i ocena technologii w skali pilotażowej
  4. Przeprowadzenie komplementarnego cyklu działań informacyjnych skierowanych do podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem prezentowanej technologii
  5. Teoretyczna i praktyczna prezentacja technologii