Historia firmy Flukar

HISTORIA FIRMY FLUKAR

Sięga końca lat dziewięćdziesiątych, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwo działa od czerwca 2011 roku.

Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej, która przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa LOTOS OIL na terenie byłej Rafinerii Jasło. Główna działalność firmy to produkcja i sprzedaż: środków smarnych, płynów eksploatacyjnych oraz rozpuszczalników.

Firma Flukar jest obecnie w trakcie realizacji projektu badawczego pn. „Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów”, powiązanego z dziedziną objętą wnioskiem i finansowanegow ramach PO IG 1.4. „Wsparcie projektów celowych”. Celem projektu, jest opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej i proekologicznej technologii (EkoTeCH), pozwalającej na selektywne zagospodarowanie strumieni węglowodorowych pozyskanych z odpadów oraz poprzez wykorzystanie ich w nowych produktach. Firma przygotowuje się także do udziału w kolejnych przedsięwzięciach i projektach badawczych, w tym współfinansowanych ze środków UE.

FLUKAR zajmuje się tematem emulsji asfaltowych wzbogacanych nanocząsteczkami jako obiecującego rynkowo produktu od dwóch lat. W tym czasie podjął szereg prac przygotowawczych do partycypacji w programie Life Emu New.

Flukar posiada pełną zdolność instytucjonalną do realizacji wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, a posiadane zasoby techniczne i osobowe gwarantują prawidłową realizację wszystkich prac badawczych i osiągnięcie zamierzonych celów.

www.flucar.pl